Wydrukuj stronę
RODO

Od 25 maja 2018 roku w Polsce będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). W związku z tym Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Korowód" w Nowym Targu przedstawia Państwu informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych petentów.
 
INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA PRZEZ PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "WESOŁY KOROWÓD" W NOWYM TARGU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:
 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Korowód" w Nowym Targu zwane dalej Przedszkole WK. Przedszkole WK odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. Przedszkole WK ma siedzibę w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej 146a, 34-400 Nowy Targ, strona www.korowod.net. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z pracownikiem Przedszkole WK w siedzibie przedszkola, lub z Inspektorem ochrony danych.
   
 2. Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?
  Z Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu WK mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: dyrektor@korowod.net, tel. 18 264 31 43.
   
 3. W jakim celu Przedszkole WK w Nowym Targu przetwarza Państwa dane osobowe?
  Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, innych przepisów wykonawczych, oraz zadań statutowych. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów” tj. m.in. informacji, promocji szkoły w przypadku uzyskania takiej zgody.
   
 4. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych Przedszkole WK w Nowym Targu przetwarza? Przedszkole WK przetwarza następujące kategorie danych osobowych: identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, pesel), teleadresowe (adres), kontaktowe, finansowe, dane dotyczące posiadanych produktów i usług.
   
 5. Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?
  Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Organ prowadzący, Organ nadzoru Pedagogicznego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.
   
 6. Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
  Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
   
 7. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Przedszkole WK w Nowym Targu? Dane osobowe przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa oraz potrzeb informacyjnych i promocyjnych.
   
 8. Jakie uprawnienia Państwu przysługują?
  W związku z przetwarzaniem przez Przedszkole WK danych osobowych przysługuje Państwu: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16. RODO), prawo do usunięcia danych osobowych – prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych do innego administratora (art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, (art. 21 RODO), prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO), prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Przedszkole WK będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7, ust. 3 RODO).
   
 9. Jaka instytucja jest organem nadzorczym w zakresie danych osobowych?
  Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do tego organu.
   
 10. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?
  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy w przypadku realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, innych przepisów wykonawczych, oraz zadań statutowych. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań wynikających z w/w przepisów. Podanie danych osobowych w przypadku przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów” ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zamieszczenia danych osobowych, wizerunku na stronie internetowej szkoły i materiałach informacyjnych i promocyjnych placówki.
   
 11. Czy Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?
  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
   
 12. Skąd Przedszkole WK ma moje dane osobowe?
  Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, umowy zawarte z Przedszkolem WK, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas Przedszkole WK ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych. Dane osobowe mogą pochodzić również ze źródeł publicznie dostępnych, np.: System Informacji Oświatowej, biura informacji gospodarczej, Minister Cyfryzacji (rejestr PESEL), Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Monitor Sądowy i Gospodarczy.
 
ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Klient indywidualny Przedszkole WK jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw Klienta wynikających z RODO, a Przedszkole WK zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad: Klient może zgłosić wniosek do Przedszkole WK w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 roku.
 1. Przedszkole WK rozpatruje wniosek złożony przez Klienta lub osobę działającą w jego imieniu:
  a) w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
  b) w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące;
  c) w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia;
  d) w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
   
 2. Klient może złożyć wniosek z wykorzystaniem formularza opracowanego przez Przedszkole WK. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.korowod.net, w dedykowanej zakładce RODO lub w siedzibie placówki. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
   
 3. Klient może złożyć wypełniony wniosek w siedzibie placówki.
   
 4. Siedziba placówki realizuje wniosek Klienta w zakresie obowiązku informacyjnego (udziela informacji Klientowi), oraz prawa do sprostowania (aktualizacji danych).
   
 5. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Przedszkole WK żądania Klienta.
   
 6. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Przedszkole WK. Informacja o trybie zgłaszania reklamacji dostępna jest na stronie internetowej Przedszkole WK.
   
 7. W imieniu Przedszkole WK Inspektor ochrony danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
   
 8. Przedszkole WK nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku.
 9. Właściwym dla Przedszkole WK organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
   
 10. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem placówki lub Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: dyrektor@korowod.net.
   
 11. Administrator informuje, iż w czasie organizowanych uroczystości otwartych wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność oraz świadomość konsekwencji przewidzianych przez przepisy prawne wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.
   
 12. W przypadku wykonywania, publikowania i udostępniania zdjęć wykonanych przez uczestników uroczystości otwartych w ramach działalności czysto osobistej lub domowej nie znajdują zastosowania przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwane dalej „RODO”. Zgodnie z motywem 18 RODO „Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach działalności czysto osobistej lub domowej, czyli bez związku z działalnością zawodową lub handlową. Działalność osobista lub domowa może między innymi polegać na korespondencji i przechowywaniu adresów, podtrzymywaniu więzi społecznych oraz działalności internetowej podejmowanej w ramach takiej działalności. Niniejsze rozporządzenie ma jednak zastosowanie do administratorów lub podmiotów przetwarzających, którzy udostępniają środki przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiej działalności osobistej lub domowej”.

Administrator - Przedszkole NIepubliczne Wesoły Korowód

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

Pobierz wniosek:
Wniosek realizacji praw Petenta zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO).pdf
Podpis
WebMaster
Opublikował
WebMaster
Data wytworzenia
25.05.2018
Data publikacji
12.06.2018, 12:54
Ilość wyświetleń
1834